Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Integracja cudzoziemców

POMOC INTEGRACYJNA DLA CUDZOZIEMCÓW

Pomoc ma na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemca, który w Polsce uzyskał:

- status uchodźcy,

- ochronę uzupełniającą

lub

- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,  tj. przebywa na tym  terytorium  w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku  z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemiec po otrzymaniu decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełniającej może skorzystać z pomocy w ramach INDYWIDUALNEGO PROGRAMU INTEGRACJI.

Pomocy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca,  na wniosek cudzoziemca złożony za pośrednictwem  powiatowego centrum pomocy rodzinie w terminie   60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej  lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy.

Wniosek złożony przez cudzoziemca obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka jeśli uzyskali status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą  lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.

 Indywidualny program integracji jest uzgadniany pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem.

 Formy pomocy:

  • świadczenie pieniężne na utrzymanie (w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłat mieszkaniowych) i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
  • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, psychologiczne, rodzinne.
  • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Zakres pomocy:

  • pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Zadanie jest realizowane w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2016r. poz. 1837)

Bieżące informacje oraz artykuły dotyczące pomocy cudzoziemcom w Polsce dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl

 W zakładce  „Ministerstwa”  wybierasz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a następnie „Aktualności”. 

Polecamy bieżące  artykuły:

- z dnia 25.08.2021r. „Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce. Na co mogą liczyć?”

 - z dnia 26.08.2021r. „Pomoc społeczna dla cudzoziemców. Na jakie wsparcie w Polsce mogą liczyć?”

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-18 09:27przez:
Opublikowano:2021-10-18 11:00przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1303

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.