Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-06-20 ( Imieniny: Bogny, Rafaeli)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych

Sport, Kultura, Turystyka i Rekreacja

Dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się dwie kategorie podmiotów:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Warunki uzyskania dofinansowania:

Warunki pozytywne:

 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalnych do realizacji zadania,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, brak choćby jednego wyklucza wnioskodawcę z możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania.

 

Warunki negatywne

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległość wobec Funduszu,
 • podmiot ten nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z Funduszem.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25-go czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1835 z późniejszymi zmianami) nie wprowadza limitu w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji, turystyki. Oznacza to, że podmioty zamierzające realizować to zadanie mogą składać w danym roku nieokreśloną liczbę wniosków.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Do wniosku należy dołączyć:
 • aktualny odpis lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z odpowiedniego rejestru KRS, wydruk lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
 • statut,
 • pełnomocnictwo,
 • informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku (opis działań zrealizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych),
 • oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalnych do realizacji zadania,
 • oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 • oświadczenie o braku zaległość w obowiązkowych wpłatach wobec PFRON,
 • oświadczenie że w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku, podmiot nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,
 • informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką Wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu ZPCHR, (w przypadku Zakładów Pracy Chronionej)
  • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, (w przypadku Zakładów Pracy Chronionej)
 • zanonimizowaną listę uczestników projektu z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności.

Wniosek o dofinansowanie składa się w systemie SOW lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Formularze do pobrania:
 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-13 13:26przez:
Opublikowano:2023-10-31 12:54przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:662

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo