Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-02-07 ( Imieniny: Ryszarda, Teodora)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Dofinansowania z PFRON

Dofinansowania z PFRON

Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 Zarządzenie nr    2/2023

Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mrągowie

 z dnia 16  stycznia   2023 roku

 

 w sprawie zasad rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  2023 roku.

 

Na podstawie  § 5 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przyjętego uchwałą Nr 54/502/2016 Zarządu Powiatu w Mrągowie  z dnia 29 marca 2016r., w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( t.j.:Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.)  w 2023 roku  zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje się „Zasady rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania do zakupu  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku”,   stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                    Załącznik

                                                                                   do zarządzenia Nr   2 /2023

                                                                                   Dyrektora PCPR w Mrągowie

                                                                                   z dnia  16  stycznia   2023 r.

                                                                                   w sprawie  zasad   rozpatrywania wniosków

                                                                                   i wysokości dofinansowania do zakupu   

                                                                                   przedmiotów   ortopedycznych  i  środków 

                                                                                   pomocniczych    ze środków Państwowego

                                                                                  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                                                                                  w 2023  roku                                                                                

 

Zasady rozpatrywania wniosków  i wysokość dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   w 2023 roku.

 

§ 1

 

 1. O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne.

 

 1. Osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun składa  wypełniony wniosek   o przyznanie dofinansowania na formularzach wniosków wraz z kompletem wymaganych załączników:

- kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- kopią zlecenia lekarskiego, zatwierdzoną przez NFZ,

- fakturą zakupu z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ

w każdym czasie ( w  ciągu całego roku kalendarzowego),  w formie papierowej  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  przy    ul. Warszawskiej Nr 53  lub za pośrednictwem poczty oraz drogą  elektroniczną za pośrednictwem  platformy    Systemu Obsługi Wsparcia  (SOW).

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie przy ul.Warszawskiej Nr 53,  na  jego stronie  internetowej a także na  stronie www.sow.pfron.org.pl.

 

3.Wnioski są  rozpatrywane według  kolejności  ich wpływu, do wyczerpania środków  PFRON w  określonym  planie finansowym na 2023 rok. 

 

 1. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych z sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej wniosek może zostać rozpatrzony  poza kolejnością określoną w ust. 2.

 

 1. Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 maja 2017r.   w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie   ( t.j.:Dz.U. 2021r., poz.704),  w zakresie których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te świadczenia.

 

 1. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega rozpatrzeniu.

 

 1. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wnioskodawca zmarł, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania.

 

 1. Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie
  w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały nabyte przez osobę niepełnosprawną przed dniem uzyskania właściwego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tj. przed dniem uznania tej osoby za niepełnosprawną.
§ 2

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2023r. wynosi:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150% sumy kwoty limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego  udziału  własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit  z wyłączeniem aparatów słuchowych, gdzie dofinansowanie do jednego aparatu słuchowego wynosi:

 1. a) do 3 000,00 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 16 roku  życia oraz w  wieku do  24 roku życia  młodzieży uczącej się  i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. b) do 1 000,00 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej dorosłej powyżej 18 roku życia,  z zastrzeżeniem punktu „a”.

 

§ 3

 

Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze  mogą być   objęte przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione: 

 1. w roku bieżącym na podstawie faktur wystawionych w roku 2023,
 2. w roku poprzednim na podstawie faktur  wystawionych w roku 2022.

 

§ 4

 

Wnioski niezrealizowane w ciągu roku  z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku 2023 tracą ważność  i nie są przenoszone do realizacji w roku następnym.

 

§ 5

 

Pozostałe uregulowania dotyczące trybu postępowania i zasad  dofinansowania zadań ze środków PFRON oraz wymagań, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się  o dofinansowanie tych zadań, określa  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U.
z 2023r. poz.100 ze zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   ( t.j.:Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn.zm. ).

 

 

Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Bariery architektoniczne definiowane są jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie tej bariery powinna otrzymać osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się. Ponadto przeprowadzona likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić niepełnosprawnemu wnioskodawcy wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier?

 • na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Gdzie należy składać wniosek?

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

Do wniosku na likwidację barier architektonicznych dołącza się  następujące dokumenty:

1)  kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,

3) aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),

4) kopie orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (w przypadku takich osób),

 

5) informację o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą (dochody netto z ostatnich 3 miesięcy),

6) udokumentowane prawo do lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (wypis z ksiąg wieczystych, umowa najmu) oraz zgoda właściciela lub współwłaściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na wprowadzenie zmian,

7) kosztorys szczegółowy wyszczególniający przewidziane koszty materiałów i robocizny,

8) aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały osoby niepełnosprawnej w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier lub ksero dowodu osobistego,

9)dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania zadania,

10) zaświadczenie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

11) kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania,

12) kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują,

13) kopię postanowienia sądowego lub notarialne poświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnika,

14) projekt budowlany i  pozwolenie na budowę ( w przypadkach gdy wydanie pozwolenia na budowę jest wymagane).

 

Do wniosku na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się dołącza się  następujące dokumenty:

1)  kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,

3) aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),

4) kopie orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (w przypadku takich osób),

 

5) informację o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą (dochody netto z ostatnich 3 miesięcy),

6) zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni- dotyczy os. uczących się,

7) dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania zadania,

8) zaświadczenie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

9) kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania,

10) kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują,

11) kopię postanowienia sądowego lub notarialne poświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnika,

12) potwierdzenie kosztu przedmiotów, urządzeń, o których dofinansowanie ubiega się wnioskodawca.

 

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania na likwidację barier ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualny, potrzebami osób niepełnosprawnych.
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Likwidacji barier technicznych w związku z indywidualny, potrzebami osób niepełnosprawnych.
 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualny, potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Sport, Kultura, Turystyka i Rekreacja

Dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się dwie kategorie podmiotów:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Warunki uzyskania dofinansowania:

Warunki pozytywne:

 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
  2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalnych do realizacji zadania,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, brak choćby jednego wyklucza wnioskodawcę z możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania.

Warunki negatywne

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległość wobec Funduszu,
 • podmiot ten nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z Funduszem.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60%kosztów przedsięwzięcia.

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25-go czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2014r. poz. 1835 z późniejszymi zmianami) nie wprowadza limitu w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji, turystyki. Oznacza to, że podmioty zamierzające realizować to zadanie mogą składać w danym roku nieokreśloną liczbę wniosków.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:35przez:
Opublikowano:2021-06-04 15:58przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:703

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo