Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Statut

Statut

Statut
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 
§1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) ,
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm. ),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
9) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw oraz innych przepisów, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Mrągowo a także niniejszego Statutu. 
§2
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
Zespole – należy przez to rozumieć Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Mrągowie,
Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum,
Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zespołu,
Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Mrągowskiego,
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Mrągowo,
Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Mrągowo,
Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników Centrum i Zespołu,
Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Mrągowski,
§3

Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którą tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Powiatu.

§4

Siedzibą Centrum jest miasto Mrągowo.

§5

Obszarem działalności Centrum jest Powiat Mrągowski.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania

§ 6

1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań Powiatu z zakresu:

a. pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości powiatu),

b. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

d. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

e. ochrony zdrowia psychicznego.

2. Centrum wykonuje w szczególności:

1) zadania własne powiatu, w tym:

a) opracowywanie, koordynowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka,

b) ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:

- opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających m.in. coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

- zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą;

- tworzenie warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

- organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

- organizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej;

- prowadzenie rejestrów danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej
i niezawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka;

- kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

- przyznawanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczanych w pieczy zastępczej;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

- wykonywanie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

- sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

d) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

e) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

f) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

g) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich osób;

h) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

i) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

j) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

k) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

l) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych w sferze społecznej potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

ł) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

m) współpraca z samorządami, sądami, fundacjami, kościołami i organizacjami pożytku publicznego oraz policją i prokuraturą;

n) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy :

· opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

· opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza wzakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

· zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

· zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w interwencji kryzysowej;

2) zadania powiatu z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

b) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

d) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

e) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

f) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

g) opracowanie i koordynowanie realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3) zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

a) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategia rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

c) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

d) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa i innych instytucji;

e) prowadzenie postępowań w zakresie dofinansowania:

· uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

· sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

· zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

· likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

· rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

h) prowadzenie obsługi organizacyjno- technicznej Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

4) inne zadania przypisane ustawami oraz powierzone uchwałami Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu.

3. Centrum, na podstawie Zarządzenia Starosty , wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Powierzone zadania Centrum wykonuje w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę oraz zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu.

5. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja

§7

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres działania Centrum, jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd.

§8

1. W ramach organizacyjnych Centrum działa Zespół, który realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zespół działa na podstawie własnego Regulaminu Organizacyjnego określonego zarządzeniem Starosty.

§ 9

1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

2. W zakresie powierzonych Centrum spraw, Dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo i ponosi za nie odpowiedzialność .

3. Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Centrum.

§10

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd.

§11

Prawa i obowiązki oraz zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum określają regulamin wynagradzania i przepisy odrębne.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§12

Majątek Centrum jest mieniem powiatu służącym do realizacji celów związanych z działalnością statutową Centrum.

§13

Centrum samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków finansowych określonych przepisami o finansach publicznych, w oparciuo roczne plany finansowe uchwalone przez Zarząd Powiatu. 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§15

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:20przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1525

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo