Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-06-20 ( Imieniny: Bogny, Rafaeli)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Dofinansowanie projektu "Wspieramy i usamodzielniamy"

Dofinansowanie projektu "Wspieramy i usamodzielniamy"

Wspieramy i usamodzielniamy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wspieramy i Usamodzielniamy” Nr Umowy FEWM.09.09-IŻ.00-0015/23-00 realizowanego w ramach Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9 System pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Beneficjentem projektu jest Powiat Mrągowski, a Realizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2027 r..

Całkowita wartość projektu ogółem - 2 321 599,76 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich 1 973 359,79 zł, budżetu państwa 232 139,97 zł, wkład własny - 116 100,00 zł. Wkład własny to środki finansowe pochodzące z budżetu jednostki w postaci świadczeń wypłacanych dla uczestników projektu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej wśród 122 osób, w tym 19 rodzin (31 opiekunów zastępczych), 81 osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz usamodzielnianych do 24 lat, 7 pracowników PCPR oraz 3 kandydatów na rodziny zastępcze z terenu Powiatu Mrągowskiego. Projekt ukierunkowany jest na prewencję dysfunkcji oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy poprzez wzmocnienie w uczestnikach projektu wiary we własne możliwości, poprawę ich samooceny oraz wyposażenie ich w umiejętności i postawy umożliwiające samodzielne radzenie sobie z wyzwaniami życiowymi. Ponadto działania projektowe ukierunkowane są na wsparcie rodzin zastępczych w zakresie radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z pełnionej funkcji, a u młodych ludzi na wzmocnienie poczucia własnej wartości, motywacji do zmiany swojego życia, rozwoju oraz świadomego planowania przyszłości i efektywnego usamodzielniania się oraz aktywizacji w sferze zawodowej, przygotowania do umiejętnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej komunikacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Wszystkie te działania będą realizowane w formie indywidualnych i grupowych spotkań ze specjalistami (psychologami, pedagogami, mediatorami, doradcami zawodowymi itp.) w formie warsztatów, treningów i zajęć terapeutycznych, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, wsparcia specjalistycznego w tym: psychiatry, traumatologa, seksuologa, logopedy i innych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez zrefundowanie kursów zawodowych dla 32 osób w wieku od 17-24 lat. W ramach projektu realizowana będzie kampania promująca idę rodzicielstwa zastępczego oraz szkolenia dla pracowników pieczy zastępczej, wzmacniające ich kompetencje zawodowe, w tym superwizje oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez zorganizowanie 4 kampanii promocyjnych (po jednej w danym roku). Termin realizacji kampanii będzie połączony z obchodami Dni Rodzicielstwa Zastępczego, w tym celu zostanie zakupiony: namiot wystawowy z nadrukiem PCPR, stolik, stojak na ulotki, krzesła, leżaki z logo PCPR, roll-up, wydrukowane zostaną ulotki, plakaty promujące idę rodzicielstwa zastępczego oraz gadżety reklamowe (kubki i długopisy). Do przeprowadzenia kampanii zostanie zatrudniona firma eventowa, która zapewni catering, atrakcje dla dzieci. Ponadto działania promocyjne będą prowadzone przez cały rok, poprzez prowadzenie strony internetowej, umieszczanie plakatów w ogólnodostępnych miejscach oraz udział w wydarzeniach organizowanych na terenie powiatu mrągowskiego, tj. festynach, piknikach
 2. Przeprowadzenie diagnozy poprzez zindywidualizowane podejście do problemu rodziny oraz potrzeb osób przebywający i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, osób które ja opuściły ale nadal korzystają z pomocy PCPR, w tym:
  • opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zapewniającej kompleksowość wsparcia oraz aktualizowanie ich w trakcie realizacji projektu,
  • objecie wsparciem uczestników projektu, motywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
   Diagnoza i rekrutacja, objęte zostaną 32 osoby w wieku od 17-24 roku życia oraz 19 rodzin zastępczych wraz z dziećmi w nich umieszczonymi, w tym: diagnoza psychologiczna 172h oraz doradztwo zawodowe 64h.
 3. Specjalistyczne wsparcie dla 32 osób w wieku 17-24 przygotowujących się do usamodzielnienia lub usamodzielnionych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, poprzez:
  • indywidulane wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych wsparcie przez cały okres udziału w projekcie średnio 12h/osoba, tj. 1h/miesięcznie- łącznie 384h,
  • poradnictwo specjalistyczne udzielane przez terapeutę rodzinnego, seksuologa, czy traumatologa dostosowane na podstawie indywidualnej diagnozy- wsparcie przez cały okres udziału w projekcie średnio 12h/osoba, tj. 1h/miesięcznie- łącznie 384h,
  • warsztaty rozwoju osobistego obejmujących komunikację między ludzką- jak budować trwałe relacje z innymi, kreatywne myślenie, planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym, w warsztaty wplecione zostaną tematy stresu i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz asertywność - złożonych z 3-4h warsztatów rocznie śr. dla 8 osób rocznie 48h łącznie w trakcie realizacji projektu,
  • trening kompetencji wychowawczych nastawionych na zwiększeni u uczestników świadomości bycia rodzicem, wypełnianiem roli matki i ojca, poszerzanie wiedzy o rozwoju psychofizycznym dziecka, poznawanie metod wychowawczych- 6-4h warsztatów śr. dla 8 osób rocznie – łącznie w trakcie realizacji projektu 96h,
  • warsztaty budowania swojej ścieżki kariery w tym sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja kreowanie swojego wizerunku – spotkanie ze stylistą, wizażystą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, techniki poszukiwania pracy, promowanie idei wolontariatu, 5-4h warsztatów śr. 8 osób rocznie łącznie w trakcie realizacji projektu 80h oraz indywidulane poradnictwo zawodowe na różnych etapach aktywizacji zawodowej śr. 2h/na osobę rocznie - łącznie w trakcie realizacji projektu 64 h,
  • 2 dniowe warsztaty wyjazdowe promujące zdrowie i aktywny styl życia w tym zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień, z zasad zdrowego odżywiania oraz propagowania konstruktywnego spędzania wolnego czasu i aktywnego trybu życia – śr. 1 wyjazd rocznie dla grupy 8 osobowej,
  • sfinansowanie kursów/szkoleń dla 32 osób zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na podstawie przeprowadzonych diagnoz i aktualnych wymogów rynku pracy, w tym prawa jazdy kat. B.,
  • na wszystkie w/w warsztaty zapewnione zostaną materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis), przerwy kawowe, oraz ciepły poczęstunek np. pizza, obiad, ciastka, napoje – co będzie elementem motywującym do uczestnictwa w zajęciach.
  • grupa będzie objęta wsparciem opiekuna grupy motywującego oraz nadzorującego uczestników do udziału w proponowanych formach wsparcia oraz świadczącego pracę socjalną.
 4. Specjalistyczne wsparcie dla 8 osób w wieku 15-16 lat ukierunkowane na podniesienie poczucia własnej wartości umożliwiającego podejmowanie wyzwań związanych głównie z nauką oraz nabycie kompetencji umożliwiających profesjonalne przygotowanie do wymogów obecnego rynku pracy, a także wsparcie w zakresie wchodzenia w dorosłe życie i funkcjonowania wśród innych, w tym:
  • indywidulane wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności, poradnictwo specjalistyczne udzielane przez terapeutę rodzinnego, seksuologa, czy traumatologa dostosowane na podstawie indywidualnej diagnozy- wsparcie przez cały okres udziału w projekcie śr. 2h/w miesiącu dla 8 osób w ciągu 43 miesięcy-łącznie 688h,
  • 1 warsztat rocznie dla gr 8 osobowej ukierunkowany na rozwój osobisty uczestników w zakresie komunikacji społecznej, motywacji, budowania własnej wartości , zasad savoir-vivre, radzenia sobie ze stresem, umiejętności rozwiązywania konfliktów lub zarzadzania czasem,
  • warsztaty planowania swojej ścieżki kariery 5-4h warsztatów w trakcie realizacji projektu dla gr. 8 osobowe ukierunkowane na planowaniu swojej kariery zawodowej- kim chcę być, roli zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu, nauki przedsiębiorczości, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, autoprezentacji na zakończenie indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 1h/na osobę mających na celu zwiększenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz przekazanie aktualnych informacji o lokalnym rynku pracy,
  • warsztaty z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się 2-4h spotkania gr. 8 osobowa,
  • wyrównanie szans edukacyjnych- indywidualne wsparcie w nauce i przy odrabianiu lekcji 50h/na osobę w trakcie realizacji projektu,
  • 2 dniowe warsztaty wyjazdowe promujące zdrowie i aktywny styl życia w tym zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień, z zasad zdrowego odżywiania oraz propagowania konstruktywnego spędzania wolnego czasu i aktywnego trybu życia – śr. 1 wyjazd dla grupy 8 osobowej w trakcie realizacji projektu,
  • 2 dniowy wyjazd warsztatowy edukacyjno-wzmacniający dla gr. 8 osobowej na zakończenie realizacji projektu podsumowujący zdobyte umiejętności i zaprezentowanie ich w szerszym gronie, pozwalające na usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, wzmacniający dobre strony.
  • na wszystkie w/w warsztaty zapewnione zostaną materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis), przerwy kawowe, oraz ciepły poczęstunek np. pizza, obiad, ciastka, napoje – co będzie elementem motywującym do uczestnictwa w zajęciach.
  • grupa będzie objęta wsparciem opiekuna grupy motywującego oraz nadzorującego uczestników do udziału w proponowanych formach wsparcia oraz świadczącego pracę socjalną.
 5. Specjalistyczne wsparcie dla 19 rodzin zastępczych oraz dzieci przez cały okres trwania projektu zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, w tym:
  • indywidulane wsparcie psychologiczne śr. 18h/na rodzinę – łącznie 350h mające na celu bieżące rozwiązywanie problemów , wydobywanie potencjałów tkwiących w rodzinie - ze wsparcia będą mogły skorzystać całe rodziny lub poszczególni ich członkowie w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny,
  • coaching rodzinny śr. 18h/na rodzinę – łącznie 350h- coaching pozwoli m.in. na precyzyjne określenie celów oraz sposobów ich osiągania , pomorze w rozbudzeniu potrzeb oraz z poznaniu samego siebie, swojej hierarchii wartości – z coachingu będą mogły skorzystać całe rodziny lub poszczególni ich członkowie w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny,
  • wsparcie pedagogiczne śr. 18h/na rodzinę – łącznie 350h mające na celu odkrycie zasobów tkwiących w rodzinie, wzmacnianiu potencjału rodziny, budowaniu sieci wsparcia, i sposobów radzenia sobie z trudnościami – z porad pedagoga będą mogły skorzystać całe rodziny lub poszczególni ich członkowie w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny,
  • mediacje rodzinne śr. 7/h rodzina - łącznie 150h – na przestrzeni trwania projektu mediacje pomogą rodzinom w rozwiązywaniu problemów związanych z brakiem lub niewłaściwą komunikacją w rodzinie, dzięki czemu członkowie rodzin w bezpieczny sposób będą mogli wyrazić swoje potrzeby i obawy,
  • zajęcia grupowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie 4-8h warsztaty rocznie – łącznie 128h przez cały czas trwania projektu mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich- m.in. przekazywanie wartości, wyznaczanie granic, przywództwo w rodzinie, komunikacja z dzieckiem, sposoby na spędzenie czasu z dzieckiem, radzenia sobie w sytuacjach problemowych z dzieckiem, jak radzić sobie z dzieckiem z deficytami, okres adolescencji, zagrożenia współczesnego świata, motywowania dziecka do nauki i aktywności – w tym zapewnienie opieki nad dziećmi poprzez zajęcia animacyjne dla dzieci z animatorami,
  • prowadzenie grupy wsparcia z elementami profilaktycznymi oraz elementami superwizji 2-4h spotkania rocznie- łącznie 64h przez cały okres trwania projektu – w takcie których rodzice dowiedzą się, w jaki sposób własnymi działaniami mogą być pomocni przy kształtowaniu właściwych postaw społecznych oraz w jaki sposób mogą radzić sobie z codziennymi problemami związanymi z używanie środków psychoaktywnych, czy też nadmiernym zainteresowaniem massmediami przez dzieci, uczestnicy będą mieli możliwość podzielnia się własnymi doświadczeniami co umożliwi przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczne działanie – równolegle zajęcia animacyjne z animatorami dla dzieci w sali zabaw,
  • warsztaty edukacyjne dla 5 rodzin z zakresu Metody Integracji Sensorycznej, w tym teorii integracji sensorycznej, uczenia się przez zmysły, czynniki predysponujące do deficytów SI, rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne, naukowa zabawa-czyli sesje terapeutyczne prowadzone metodą SI- prezentacja krótkich filmików. Na zajęciach zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, tj. skrypty, przybory, piłki, koce obciążeniowe itp.,
  • na wszystkie w/w warsztaty zapewnione zostaną materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis), przerwy kawowe, oraz ciepły poczęstunek np. pizza, obiad, ciastka, napoje – co będzie elementem motywującym do uczestnictwa w zajęciach.
  • grupa będzie objęta wsparciem opiekuna grupy motywującego oraz nadzorującego uczestników do udziału w proponowanych formach wsparcia oraz świadczącego pracę socjalną.
 6. Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin zastępczych, w tym:
  • spotkania grupowe w formie socjoterapii odbywać się będą w 4 grupach od 8-15 osób, zaplanowano 40 spotkań 2h łącznie 640h dla dwóch prowadzących śr. 12 spotkań rocznie na grupę- zajęcia dadzą możliwość interakcji w grupie, czerpania z jej zasobów, nauki siebie, swojej roli w rodzinie i funkcjonowania w społeczeństwie co pozwoli na podniesieniu poczucia własnej wartości i radzenia sobie z deficytami, - na warsztatach zapewniony zostanie ciepły poczęstunek np. pizza, obiad, ciastka, napoje – co będzie elementem motywującym do uczestnictwa w zajęciach.
  • spotkania ze specjalistami w tym konsultacje logopedyczne, psychiatryczne, zajęcia SI- zaplanowano 15h/na rodzinę- łącznie 285h przez cały okres trwania projektu,
  • wyrównanie szans edukacyjnych- indywidualne wsparcie w nauce i przy odrabianiu lekcji dla 11 dzieci, 40h/na osobę w trakcie realizacji projektu – według zapotrzebowania pomoc z matematyki, polskiego angielskiego itp..
 7. Wzmacnianie funkcji rodzinnych i integracji ze społecznością lokalną
  • 4 obozy terapeutyczny wyjazdowe 7 dniowy z warsztatami dla wszystkich uczestników, tj. 112 osób śr. 25 osób rocznie. Obóz ma na celu pomoc uczestnikom w tworzeniu więzi rodzinnych i między uczestnikami, pozwoli na pełne uczestnictwo rodziców i dzieci w działaniach terapeutycznych bez codziennych obowiązków i zobowiązań. Bloki terapeutyczne prowadzone będą przez dwóch specjalistów jednocześnie, zgodnie z wytycznymi w tym dla rodziców- „Szkoła dla rodziców” (3h/7 dni), szkolenia z wypalenia zawodowego (4h/4 dni), dla dzieci i młodzieży 15-24 lata trening zastępowania agresji (3h/7 dni), dla młodszych dzieci zajęcia profilaktyczno-animacyjne (3h/7 dni), zaplanowany zostanie również czas wolny, transport, wyżywienie, 6 noclegów i ubezpieczenie NNW.
  • 4 warsztaty tematyczne z okazji Bożego Narodzenia (po 1/w każdym roku), 4h/ dla 4-5 rodzin ok. 20 osób rocznie.
  • 1 raz w roku wyjazd integracyjny dla rodziców zastępczych (śr. 5 rodzin) do teatru, filharmonii lub kina w celu zacieśnienia więzi pomiędzy rodzinami, wymiany doświadczeń, pomocy w sytuacjach trudnych co może zapoczątkować nowymi przyjaźniami oraz wzmocnieniem kompetencji wychowawczych. W ramach działania zaplanowano koszty dojazdu, obiadu, biletu wstępu oraz ubezpieczenia NNW.
 8. Zaplanowano szkolenie dla 7 pracowników PCPR w zakresie superwizji – łącznie 24h. Sperwizja jest procesem uczenia się i rozwoju, nauki zbogacania swoich umiejętności zawodowych, rozwijania swojego indywidualnego stylu pracy.
 9. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze - 3 szkolenia pn. „MENTOR” – on-line - łącznie 60h.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-04-25 12:39przez:
Opublikowano:2024-04-25 13:18przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:230

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo