Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-06-20 ( Imieniny: Bogny, Rafaeli)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.”.

Informacje ogólne:

Zarząd Powiatu w Mrągowie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.”.

Wymagania dotyczące kandydatów:

Członkiem komisji konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie reprezentuje organizacji biorącej udział w konkursie,
 • nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • ma wiedzę w zakresie zadań wiążących się z przedmiotem oferty oraz ma znajomość przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zadania komisji konkursowej:

Do zadań komisji konkursowej należy ocena i zaopiniowanie ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wskazanego w pkt 1. Szczegółowy zakres prac Komisji określi Regulamin działania przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie powołania komisji konkursowej.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 • zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji,
 • ostateczny skład komisji konkursowej ustala Zarząd Powiatu w Mrągowie w drodze uchwały,
 • udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej:
 • termin zgłaszania kandydatów upływa 24 listopada 2023 r.,
 • zgłoszenia należy dokonać na formularzu podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia,
 • wypełniony formularz z propozycjami kandydatów należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Warszawska 53,  11-700 Mrągowo.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-31 13:26przez:
Opublikowano:2023-10-31 13:31przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:362

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo