Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-14 ( Imieniny: Kamili, Kamila)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA  INFORMACYJNA
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wypełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że,

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel. 89 743 33 60, e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl, www.pcpr.powiat.mragowo.pl .

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@powiat.mragowo.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 lit. a, b, f , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z:
  • ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  • ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy społecznej (w tym głównie usług w domach pomocy społecznej), udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych i profilaktyczno-terapeutycznych, poradnictwa specjalistycznego, zapewnienia dzieciom pozbawionym opieki pieczy zastępczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach, ustalania prawa do świadczeń związanych w sprawowaniu opieki zastępczej oraz świadczeń w ramach programów usamodzielniania.

  W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie uprawnień do wymienionych świadczeń i usług nie jest możliwe.

  W innych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których one dotyczą. Może je również otrzymywać od podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. ośrodków pomocy społecznej, sądów).

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 4, dane te mogą być udostępniane innym podmiotom (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania (np. dostawcom systemów informatycznych, kancelarii prawnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej). Dane osobowe przekazane będą także innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu (np. operatorowi pocztowemu, bankom). Mogą być również przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, policja, urząd skarbowy).

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a następnie przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną określoną w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt”.

 8. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz informacji o procesie ich przetwarzania,
  2. sprostowanie (poprawianie) danych w przypadkach, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekorzystne,
  3. usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przechowania danych,
  5. przenoszenie danych,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania.

   o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

   W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo cofnięcia jej w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 9. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:24przez:
Opublikowano:0000-00-00 10:20przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1756

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo